Cena dostave 300 rsd. Besplatna dostava za porudžbine iznad 7.000 rsd.

U skladu sa poslovnom politikom, “TRIPLE JUMP” d.o.o., dana 15.06.2023. utvrđuje:

OPŠTE USLOVE I PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠĆENJA

“LINDEX More Loyalty“ programa ZA FIZIČKA LICA

DEFINICIJE

Izdavalac – je pravno lice koje u svojim maloprodajnim objektima ili na drugi način pruža mogućnost kupovine iIi korišćenja sopstvene loyalty i poklon kartice i odgovarajućeg programa komercijalnih pogodnosti.

Maloprodajni objekat – objekat koji Izdavalac ili Partner koristi za prodaju ili korišćenje sopstvene robe ili usluga i u kome se može izdavati i/ili koristiti Lindex More loyalty i poklon kartica.

Loyalty Program – je poseban program pogodnosti bonitetni program, pod uslovima Izdavaoca I pod nazivom “Lindex More” loyalty program.

Loyalty kartica – dokument kojim se dokazuje da je korisnik registrovan u okviru posebnog programa pogodnosti pod uslovima Izdavaoca “Lindex More” loyalty program (u daljem tekstu: Loyalty kartica).

Korisnik Loyalty kartica – je lice koje karticu koristi za usluge koje mu pruža Izdavalac.

Loyalty namenski račun – je jedinstvena evidencija i registracija transakcija – koja se aktivira kada Korisnik Loyalty kartice pribavi karticu, odnosno registruje korišćenje usluga, u skladu sa Uslovima Programa.

UVODNE ODREDBE

Opšti uslovi i pravila izdavanja i korišćenja odnose se na program komercijalnih benefita za kupce registrovane članove “Lindex More” loyalty programa.

“Lindex More” loyalty program obuhvata Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom Lindex.

Pravila korišćenja kartica “Lindex More” loyalty programa kupaca definisana su Opštim odredbama za izdavanje i upotrebu kartice “Lindex More” loyalty program.
Kupac može biti istovremeno korisnik Loyalty programa – bonitetnog sistema koji utvrđuje Izdavalac kartice “Lindex More” loyalty program i Poklon kartica “TRIPLE JUMP”.

Registrovanjem za članstvo u “Lindex More” loyalty program kupaca korišćenjem ili pokušavanjem korišćenja kartice “Lindex More” loyalty program, Korisnik prihvata, obavezuje se, odnosno slaže se sa uslovima korišćenja utvrđenim Opštim Uslovima i Pravilima, a potvrđuje da je upoznat sa obaveštenjima o načinu i uslovima korišćenja, kao i izjavom o zaštiti podataka (dostupna u objektu i na web stranici Izdavaoca).

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Prava i obaveze Kupca odnosno Korisnika, Izdavaoca kartica – organizatora kluba kupaca, regulišu se Opštim pravilima izdavanja i korišćenja kartice “Lindex More” loyalty programa (u daljem tekstu: Opšta pravila) i imaju karakter Ugovora po pristupu.

1.2. Kartice “Lindex More” loyalty program je vlasništvo Izdavaoca kartice (u daljem tekstu: Izdavalac) i ne glasi na ime Korisnika (ime Korisnika nije personalizovano na telu kartice). Istovremeno, ime I podaci Kupca evidentirani su u elektronskoj evidenciji.
Član “Lindex More” loyalty program može biti pojedinačno fizičko lice pri čemu pravna lica mogu koristiti benefite I pogodnosti članstva u klubu kupaca samo u slučaju da kupovinu obavljaju u maloprodajnim objektima / po maloprodajnim cenama.

1.3. Kartica “Lindex More” loyalty program je dokument kojim se potvrđuje da je Kupac registrovani član kluba kupaca I da na osnovu identifikacije važećom karticom, ima mogućnost da na prodajnom mestu iskoristi određene benefite definisane za članove kluba kupaca ovim Opštim uslovima I posebnim odlukama društva vezanim za “Lindex More” loyalty program. Identifikacijom karticom “Lindex More” loyalty programa, uz kupovinu proizvoda u maloprodajnim objektima, kupac od Izdavaoca može tražiti ispunjenje neke obaveze, odnosno određeni benefit ili pogodnost.

1.4 Kartica nije instrument plaćanja i ne može se koristiti suprotno propisanim uslovima Opštih pravila i suprotno važećim zakonima iz predmetne oblasti.

1.5 Benefiti kartica “Lindex More” loyalty programa mogu se koristiti za kupovinu robe i usluga isključivo na posebno označenim mestima za to – u maloprodajnim objektima TRIPLE JUMP d.o.o.. Spisak maloprodajnih objekata TRIPLE JUMP d.o.o. nalazi se na web stranici LINDEX.RS kao i na drugim pozicijama/materijalima kojima se korisnik obaveštava o maloprodajnim objektima. Ovaj spisak podložan je promenama.

1.6 Svaki naznačeni LINDEX maloprodajni objekat u obavezi je da prihvati kartice “Lindex More” loyalty programa, obezbedi benefite za kupca u skladu sa uslovima korišćenja iz ovih Opštih pravila.

2. REGISTROVANJE, IZDAVANJE I OTKAZIVANJE KARTICE

2.1 Fizička ili elektronska kartica “Lindex More” loyalty program je jedini identifikacioni document na osnovu koga se može koristiti benefiti / pogodnosti “Lindex More” loyalty programa.

2.2 Kupac se registruje za učešće u klubu i dobijanje kartice, popunjavanjem elektronske pristupnice, koja je sastavni deo ovih Opštih uslova.

2.3 Prilikom registracije, Kupac će Izdavaocu predati podatke za registraciju-pristupnicu.

2.4 Pristupnica se može popuniti I u elektronskom obliku, pri čemu kupac potvrdom u elektronskoj formi daje saglasnost za učestvovanje u klubu kupaca. Preuzimanje podataka iz pristupnice I njihovo korišćenje je u skladu sa Opštim uslovima, Izjavom o poverljivosti I važećim zakonskim propisima iz ove oblasti.
Imajući u vidu da se obrada podataka zasniva na pristanku, Izdavalac u ovom slučaju rukovalac predočava kupcu, budućem članu kluba da je predajom podataka I direktnom validacijom pristao na obradu svojih podataka o ličnosti. Pri potvrdi elektronske registracije kupac je od strane ovlašćenog lica “Lindex More” loyalty programa je obavešten o načelu I svrsi korišćenja zahtevanih podataka, načinu korišćenja I osnovnim pravima u odnosu na važeće zakonske propise a posebno u odnosu na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. U slučaju samoregistracije, preuzimanjem mobilne aplikacije ili samoregistracijom preko web sajta Izdavaoca (lindex.rs), kupac je obavešten o Opštim uslovima u okviru aplikacije I na web sajtu Izdavaoca.

Kupac potvrđuje registraciju, saglasnost za obradu podataka, pristup loyalty program i prihvatanje Opštih uslova personalizovanom elektronskom validacijom podataka i to na sledeće načine

 • Prijemom jedinsvenog SMS koda:
  koji je po prezentovanju podataka od strane kupca, kupcu prezentuje
 • Putem servisa IPIFICATION
 • Korišćenjem verifikacije dostavljene email adrese
 • Aletrnativno Izdavalac može omogućiti validaciju registracije korišćenjem Instant messaging servisa / IPIFICTION I to za serves Viber, Whatsapp , Telegram

Kupci, članovi “Lindex More” loyalty programa koji su se registrovali u periodu do izdavanja ovih Opštih uslova u obavezi su da validiraju svoje podatke i potvrde prihvatanje Optih uslova na jedan od ponuđenih načina, pri poseti prodajnim mestima Izdavaoca. U slučaju da član odbije verifikaciju, zbog mogućnosti zloupotrebe I nemogućnosti validiranja korišćenja podataka,

Izdavalac zadržava pravo da onemogući učešće u programu “Lindex More” loyalty programa.

Izdavalac može da vodi evidenciju o članovima “Lindex More” loyalty programa, kupaca za koje su mu dostavljeni podaci, u skladu sa Zakonom i Izjavom o poverljivosti.

2.5 U slučaju da je Kupac prilikom pokušaja registrovanja I izdavanja kartice odbio da popuni/potpiše ili elektronski potvrdi pristupnicu, zahtevao da se u elektronski sistem ne unesu njegovi lični podaci Izdavalac ima pravo da odbije izdavanje kartice “Lindex More” loyalty programa I da ne omogući neregistrovanom kupcu učešće u klubu kupaca I ostvarivanje benefita vezanih za klub kupaca.

2.6 Kartica “Lindex More” loyalty programa se izdaje sa rokom važenja od 36 meseci. Rok važenja kartice ističe automatski 36 meseci posle registracije i aktivacije. Po isteku roka važenja, kupac može zatražiti ponovno aktiviranje kartice uz novu obavljenu kupovinu kada važe uslovi za novo registrovane kupce.

3. IZGUBLJENA / UKRADENA KARTICA

3.1 Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Izdavaocu.

3.2 Izdavalac nema obavezu već diskreciono pravo ponovnog izdavanja ili zamene izgubljene ili ukradene kartice “Lindex More” loyalty programa.

3.3 Prijavu gubitka/krađe kartice može izvršiti samo registrovani Kupac -Korisnik kartice “Lindex More” loyalty programa uz obavezan važeći dokument.

4. OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE

4.1. Izdavalac ima pravo da Korisniku, koji se na bilo koji način ne pridržava Opštih pravila, bez obrazloženja i upozorenja, uskrati pravo korišćenja kartice i oglasi je nevažećom, o čemu registrovanog korisnika korisnika obaveštava po izvršenom upitu / reklamaciji.

4.2 U slučaju postojanja sumnje da se radi o zloupotrebi kartice, Izdavalac ima pravo da bez obrazloženja ograniči, oduzme ili otkaže dalje korišćenje kartice.

4.3 O prestanku prava korišćenja kartice, Izdavalac obaveštava i maloprodajnu mrežu pri čemu nijedno prodajno mesto nije u mogućnosti da prihvati karticu na korišćenje. Ukoliko Izdavalac zatraži od Korisnika da preda karticu, Korisnik je obavezan da to i učini.

5 KORIŠĆENJE KARTICE

5.1. Kartica “Lindex More” loyalty programa glasi na ime kupca ili korisnika kartice, u registraciji članova kluba.

5.2. Kartica “Lindex More” loyalty programa se može koristiti pri kupovini robe i usluga Izdavaoca, ostvarivanju benefita definisanih opštim uslovima i odlukama Izdavaoca.Kartica “Lindex More” loyalty programa se može koristiti isključivo u LINDEX maloprodajnom objektima, a isključivo uz obavezno fizičko prilaganje same originalne kartice ili elektronsku identifikaciju člana kluba.

5.3. Kartica “Lindex More” loyalty kupaca se može koristiti isključivo na elektronskim terminalima GiftOnCard svih LINDEX prodajnih mesta i to od strane ovlašćenog lica TRIPLE JUMP-a. Pri svakoj transakciji obavljenoj elektronskim terminalima GiftOnCard kupac I Izdavalac dobijaju potvrdu o transakciji – nefiskalni isečak/slip kojim se potvrđuje da je transakcija izvršena i da je kupac ostvario definisani benefit.

5.4 Karticu je neophodno priložiti i izvršiti identifikaciju u klubu kupaca pre obavljanja kupovine i zatvaranja transakcije plaćanja. Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu Izdavaoca će identifikacijom preko elektronskog terminala GiftOnCard obavestiti kupca, pre zatvaranja transakcije plaćanja i zatvaranja fiskalnog računa, o mogućnosti korišćenja benefita vezanog za status i ostavereni benefit u klubu kupaca ili o mogućnosti ostvarivanja druge pogodnosti.

5.5 Po izvršenoj kupovini Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu Izdavaoca će izvršiti registrovanje kupovine elektronskim terminalima GiftOnCard , u iznosu posle ostvarenog benefita , uz broj fiskalnog računa i vodeći proizvod na računu čime će kupac, član kluba moći da ostvari benefit pri narednim kupovinama a u skladu sa Optim uslovima I odlukama Izdavaoca.

5.6 U slučaju da je kupac naknadno, posle zatvaranja računa obavestio ovlašćeno lice koje obavlja transakciju na prodajnom mestu o članstvu u klubu, Izdavalac zadržava pravo da ne uključi benefit / pogodnost omogućenu članu kluba.

5.7 Kupac može iskoristiti benefit po skali benefita koja je važeća pri obavljanju prve kupovine u jednoj poseti – sukcesivne pojedinačne kupovine u jednoj poseti / jednom danu ne povećavaju skalu benefita. U slučaju kupovine većeg broja artikala u jednom danu kroz više poseta i obavljenih kupovina u maloprodajnom objektu, skala benefita ostaje ista.

6 BENEFITI / POGODNOSTI “Lindex More” loyalty programa

 • 6.1 Registrovani kupac, član “Lindex More” loyalty programa može u skladu sa ovim Opštim usklovima I odlukama Izdavaoca ostvariti sledeće benefite:
  • Benefite vezane za kupovinu u skladu sa statusom u klubu kupaca I u skladu sa uslovima programa, skalom evidencija i benefita.
  • Pogodnosti posebnih ponuda za članove “Lindex More” loyalty programa.
  • Dobijanje informacija i novosti vezanih za LINDEX maloprodajnu mrežu, proizvode, akcije i manifestacije.
  • Pogodnosti posebnih akcija zatvorene kupovine samo za članove kluba.
  • Pogodnosti vezane za rasprodaje i sezonska sniženja.
  • Ad-hoc akcije za članove kluba kupaca.
  • Personalizovane ponude za članove kluba kupaca.

6.2 U skladu sa ovim Opštim uslovima benefiti / pogodnosti se ne mogu kombinovati osim ako tako nije definisano posebnim Odlukama Izdavaoca.

7. USLOVI I SKALA POPUSTA

7.1 Svaki registrovani kupac stiče status novog člana “Lindex More ” loyalty program koji podrazumeva da se sve kupovine registrovanog kupca, u maloprodajnim objektima mogu evidentirati.

7.2 U zavisnosti od dela maloprodajne mreže i uslova kupovine koje je član kluba ostvario u maloprodajnim objektima Lindex u proteklom periodu od 6 meseci kupac može ostvariti određene benefite .

8. USLOVI, SKALE EVIDENCIJE I BENEFITI

 • Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom LINDEX – Lindex More Loyalty

8.1 “ Lindex More ” – Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom LINDEX

Prilikom svake kupovine u objektima TRIPLE JUMP d.o.o. pod brendom Lindex, kupac se identifikuje registrovanom “Lindex More” – Loyalty kartice pod brendom Lindex.
Prodavac identifikuje kupca Loyalty karticom pod brendom Lindex, koja mora biti ili fizički prisutna u vidu PVC kartice pri registraciji kupovine ili prilaganjem elektronske kartice prikazane u mobilnoj aplikaciji “Lindex More ” loyalty programa . Izdavalac zadržava pravo validacije registrovanih podataka kupca putem metoda SMS u kom slučaju postoji mogućnost identifikacije bez prisutne fizičke kartice. Prodavac registruje redovan fisklani račun u okviru baze podataka “ Lindex More ” loyalty programa- Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom Lindex.

Po izvršenoj kupovini i plaćanju računa, bilo kojim načinom plaćanja, kupovina se registruje i na osnovu visine plaćenog računa, kupac ostvaruje adekvatan benefit.
Benefit je iskazan u vidu „Cash-Back iznosa“ : evidencija budućeg popusta iskazana u dinarskom iznosu. Iskazani Cash-Back iznos je moguće koristiti kao popust pri jednoj ili više narednih kupovina, jednokratno ili višekratno pod definisanim
uslovima.Važnost dodeljenog Cash-Back iznosa je 6 meseci ili 182 dana od datuma transakcije. Istekom 6 meseci ili 182 dana, preostali, neiskorišćeni Cash-Back iznos prestaje da važi , postaje nedostupan za korišćenje i briše se na kraju isteka 6 meseci ili 182 dana.

Ova aktivnost podrazumeva da je račun u celosti plaćen, bez obzira na način i sredstvo plaćanja. Registracijom kupovine, kartica se aktivira i počinje da traje period od 6 meseci ili ciklus evidencije kupovina, u kojem kupac ima mogućnost da ostvari dodatni benefit kao član “Lindex More” loyalty programa – Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom Lindex.

Svaki pojedinačan ukupan račun po jednokratnoj kupovini (u iznosu sa uračunatim PDV) se unosi u evidenciju kupovina. Izdavalac određuje vrednost skale za evidenciju kao i vrednost osnovnog evidencionog praga, posebnom odlukom.

Skala vrednosti za evidenciju računa, definisana je na sledeći način:

Skala evidencije “Lindex More” loyalty programa – Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom LINDEX

– u slučaju da je ukupan račun po jednokratnoj kupovini (sa uključenim PDV) iznosio od 1,00 dinara do 10.000 dinara, pri čemu je kupovina registrovana u isto vreme i u istom objektu u kome se kupac identifikuje kao član “Lindex More” loyalty programa – Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom Lindex kupcu se registruje 5% „Cash-Back iznosa“ na plaćeni iznos.
– u slučaju da je ukupan račun po jednokratnoj kupovini (sa uključenim PDV) iznosio od 10.001,00 dinara do 35.000 dinara, pri čemu je kupovina registrovana u isto vreme i u istom objektu u kome se kupac identifikuje kao član “Lindex More” loyalty programa – Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom Lindex kupcu se registruje 7% „Cash-Back iznosa“ na plaćeni iznos.
– u slučaju da je ukupan račun po jednokratnoj kupovini (sa uključenim PDV) iznosio više od 35.001 dinara , pri čemu je kupovina registrovana u isto vreme i u istom objektu u kome se kupac identifikuje kao član “Lindex More” loyalty programa – Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom Lindex kupcu se registruje 10% „Cash-Back iznosa“ na plaćeni iznos.

Ovaj iznos se kupcu dodeljuje na njegov zahtev, u prodajnom objektu, posle transakcije plaćanja računa I to isključivo na “Lindex More” loyalty programa – Loyalty program i Loyalty kartice pod brendom Lindex.
Iznos u Dinarima se dodeljuje automatski u vidu Cash-Back iznosa.

Sticanjem određenog Cash-Back iznosa, kupac, korisnik ostvaruje pravo da koristi Cash-Back iznos za kupovinu svih artikala iz asortimana.
Cash-Back iznos se može koristiti, kao popust u apsolutnom iznosu, pri kupovini svih artikala iz asortimana.
Iznos konačnog računa koji može biti umanjen apsolutnim Cash-Back iznosom ostvarenim registrovanim kupovinama u skaldu sa Opštim uslovima ne može biti viši od 50% ostvarene kupovine registrovane na jednom fiskalnom računu.

U slučaju da kupac, u uokviru definisanog perioda ciklusa evidencije kupovina ne iskoristi evidentirane kupovine ili ne ostvari pravo na Cash-Back iznos prema utvrđenooj skali, evidencija se briše.

Cash-Back iznos dodeljen kupcu ima rok važnosti 6 meseci, počev od dana dodeljivanja I kupac ovaj iznos može iskoristiti u tom periodu I ne može ga preneti na sledeći period.

Cash-Back iznos se može iskoristiti samo i isključivo u maloprodajnim objektima Triple Jump d.o.o., koji posluju pod brendom Lindex.
Kupac može iskoristiti ovaj Cash-Back iznos jednokratno ili iz više kupovina, u celom ili delimičnom iznosu samo u okviru plaćanja za ukupan račun po jednokratnoj kupovini (u iznosu sa uračunatim PDV) bilo koje vrednosti pod uslovom da je taj ukupan račun po jednokratnoj kupovini (u iznosu sa uračunatim PDV) minimum 50% veci od vrednosti Cash-Back iznosa koji želi iskoristiti.
Dodeljeni Cash-Back iznos, kupac ne može zameniti za drugu uslugu, gotovinu ili iskoristiti suprotno ovim uslovima.
Kupovina u kojoj se koristi dodeljeni Cash-Back iznosa ne podleže skali evidencija i ne ulazi u ciklus za registraciju kupovina.
Naknadna dodela Cash-Back iznosa nije moguća.

8.2 Član “Lindex More” loyalty programa ima mogućnost provere perioda validnosti i kategorije odobrenog benefita u maloprodajnim objektima, u mobilnoj aplikaciji i eventualno na web stranici Izdavaoca. Stanje je registrovano i na odsečku ili slipu (dobijenim pri aktivaciji ili korišćenju kartice). Na potvrdi, odsečku ili slipu se pri svakoj kupovini registruje tip i iznos transakcije kao i svi relevantni podaci vezani za transakciju.
Ovaj iznos se kupcu dodeljuje na njegov zahtev, u prodajnom objektu, posle transakcije plaćanja računa i to isključivo na “Lindex More” loyalty programa – Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom Lindex.
Iznos u Dinarima se dodeljuje automatski u vidu Cash-Back iznosa.

Sticanjem određenog Cash-Back iznosa, kupac, korisnik ostvaruje pravo da koristi Cash-Back iznos za kupovinu svih artikala iz asortimana.

9. IZUZECI

9.1 U toku trajanja akcija ili sezonskih sniženja u maloprodajnim objektima, Izdavalac zadržava pravo promene uslova korišćenja benefita o čemu na adekvatan način obaveštava članove “Lindex More” loyalty programa na način kako je uređeno važećom odlukom Triple Jump d.o.o.

10. REKLAMACIJE

10.1 Korisnik je dužan da čuva kopije slipova i fiskalnih računa za potrebe eventualne reklamacije.

10.2 Korisnik podnosi reklamaciju Izdavaocu, putem pošte ili lično, u zakonskim rokovima. Izdavalac neće prihvatiti reklamacije koje nisu predmet usluga Izdavaoca ni one koje nisu dostavljene u navedenom roku, a eventualni finansijski gubitak snosi Korisnik.

10.3 U slučaju reklamacija, Korisnik podnosi reklamaciju u vidu Izjave sa pratećom dokumentacijom i to: kopija slipa/odsečka-potvrde o korišćenju kartice i prateći fiskalni račun, svojeručno potpisanu izjavu, dokaz o načinu plaćanja, najkasnije u roku od 60 dana od kupovine robe.

10.4 U slučaju reklamacije, od Korisnika će se zahtevati da dostavi sledeće podatke: ime i prezime i adresu Korisnika, broj kartice, kao i originalne potvrde o transakcijama – slipove i fiskalne odsečke za transakcije prodaje robe/usluga. U slučaju neovlašćenih ili spornih transakcija može biti potrebno dostaviti i pismenu izjavu u vezi istim transakcijama, u cilju rešavanja reklamacije.

10.5 Reklamacije koje se odnose na kvalitet robe i usluga plaćenih Poklon karticom, Korisnik podnosi isključivo prodajnom mestu u kome je transakcija nastala.

10.6. Ugovor se smatra otkazanim bez prenosa prava:
– u slučaju gubitka,
– u slučaju uništenja kartice
– u slučaju zloupotrebe

11. ODGOVORNOST

11.1 Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje kartice “Lindex More” loyalty programa u skladu sa Opštima Pravilima. Korisnik je dužan da čuva karticu “Lindex More” loyalty programa i spreči njeno neovlašćeno korišćenje, pokušaj kopiranja ili zloupotrebe.
Izdavalac nije odgovoran ukoliko Korisnik izgubi karticu ili ukoliko ista bude ukradena ili oštećena.

11.2. Izdavalac je oslobođen odgovornosti:
* Ukoliko Korisnik nema na raspolaganju fizički prisutnu karticu “Lindex More” loyalty programa u trenutku transakcije kupovine i pokušaju korišćenja benefita “Lindex More” loyalty programa.
* Ako elektronski aplikativni terminal ili internet veza na prodajnom mestu gde se obavlja transakcija ne radi adekvatno, pri čemu je sa ovim Korisnik upoznat pre transakcije.
* Ukoliko se sumnja da je tražena transakcija obavljena neovlašćeno.
* Ukoliko okolnosti koje su van kontrole Izdavaoca (kao što su požari, poplave ili kompjuterski ili komunikacioni problem) spreče završetak transakcije, bez obzira na razumne mere opreza koje je Izdavalac preduzeo, ili svaki drugi izuzetak u odnosu na ove uslove.
* Ukoliko prodajno mesto primenjuje posebne uslove za korišćenje kartice, ne obavesti direktno I usmeno korisnika kartice o posebnim uslovima vezanim za popuste i akcijske cene ili slično ili ukoliko, usled tehničkih problema je u nemogućnosti za korišćenje terminala za obavljanje i registrovanje transakcije putem Kartice.
* Ako iz bilo kog razloga dođe do prekida usluge.
* Izdavalac nije odgovoran u slučaju da GiftOnCard usluga bude van dejstva usred dejstva više sile, i u kojim slučajevima, Korisnik možda, neće moći da koristi karticu ili dobije informacije o usluzi. Korisnik u takvim slučajevima u obavezi da je obavesti Izdavaoca ukoliko ima bilo kakvih problema odnosno smetnji pri korišćenju kartice.\

11.3. Korisnik ima pravo i obavezu da obavesti Izdavaoca u slučaju da su transakcije pogrešno registrovane, da je došlo do neovlašćenog korišćenja ili zloupotrebe Poklon kartice ili da je potrebno više informacija o transakciji. U konkretnom slučaju, Korisnik treba da u pisanom obliku na adresu Izdavaoca dostavi i svoje ime, broj i kopiju lične karte ili pasoša, broj kartice, datum i iznos iznos konkretne transakcije i opis transakcije.
Korisnik je dužan da objasni zašto veruje da je u pitanju greška ili zloupotreba. Izdavalac zadržava pravo da u slučaju prijema usmenih informacija, može zahtevati žalbu ili postavljeno pitanje u pisanoj formi u roku od deset (10) radnih dana.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Registrovanjem za članstvo u klubu, korišćenjem Kartice “Lindex More” loyalty programa, Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim odredbama Opštih pravila.

12.2. Opšta pravila obavezujuća su za sve strane u sistemu Kartice “Lindex More” loyalty programa.\\

12.3. Izdavalac zadržava pravo izmene ovih Opštih Pravila, uz prethodno obaveštenje Korisnika putem informacija u prodajnim objektima i/ili na web stranici Izdavaoca ili na drugi odgovarajući način. Korisnik se o izmenama obaveštava najkasnije 15 (petnaest) kalendarskih dana pre nego što izmena stupi na snagu. U slučaju da se ne slaže sa izmenama i dopunama, Korisnik može iskoristiti Karticu “Lindex More” loyalty programa i pripadajuće benefite u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana, od datuma obaveštenja. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, smatraće se da je Korisnik prihvatio da Karticu “Lindex More” loyalty programa koristi u skladu sa izmenjenime Opštim Pravilima.

12.4. Izdavalac zadržava pravo promene uslova i/ili prekid funkcionisanja “Lindex More” loyalty programa pri čemu stečena prava Korisnika neće biti umanjena u skladu sa rokom iz prethodnog stava. Prestanak važenja ovih Opštih Pravila odnosno raskid ovog ugovora neće uticati na prava ili obaveze koje proističu iz ovih uslova. Korišćenjem Poklon kartice, Pružalac usluge nije odgovoran Korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju promenu ili prekid rada Poklon Kartice, računa ili ovih Uslova.

12.5. Obaveza čuvanja tajne i preduzimanja organizacionih i tehničkih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavezuju Izdavaoca, Pružaoca usluge, Partnera i Kupca.
Zaposleni koji dolaze u kontakt sa podacima o ličnosti Korisnika dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Podaci moraju biti odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa.

12.6. U slučaju eventualnog spora nadležan je sud u Beogradu.

12.7. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjivaće se od 15.06.2023. godine.
Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova, prestaju da važe Opšti uslovi od 01.11.2018. godine.

Napravi razliku za buduće generacije

Zajedno u velike poduhvate

Želis da se pridružiš našem timu?

KUPUJTE SIGURNO

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih ili skrivenih troškova.